Munka, Karol

Profesné zameraniezdroje (kvalita, kategorizácia), návrh technológií úpravy vôd (odželezovanie a odmangánovanie, odkysľovanie, odstraňovanie ťažkých kovov a organických látok, koagulácia, filtrácia, oxidácia, sorpcia), doprava vody (agresívne vlastností vody, korózia potrubí, protikorózne opatrenia), vedľajšie produkty dezinfekcie vody, kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch.

Kontakt: munkazavinacvuvh.sk

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • MUNKA, K.: Mechanicko-chemické postupy čistenia odpadových vôd. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1998, 71 s.

 • BRTKO, J. - BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Odstránenie toxických organických látok pri úprave pitnej vody. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1991, 30 s.

 • MUNKA, K.: Odstránenie toxických organických látok pri úprave pitnej vody. Vývoj metód kontroly procesu úpravy vody. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1993, 6 s., 14 obr.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. - ŠUSTER, L.: Riešenie ekologicko-technických problémov pri zásobovaní pitnou vodou Záhorskej nížiny. Odstraňovanie metánu ako prirodzenej zložky podzemnej vody. Výskumná správa. Bratislava, VUVH, 1993, 53 s., 27 tab., 18 obr.

 • MUNKA, K: Stanovenie nešpecifických organických látok. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1993, nestr., 9 tab.

 • MUNKA, K.: Vyhodnotenie vzoriek vody [Evaluation of water samples]. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1994.

 • MUNKA, K.: Stanovenie nešpecifických organických látok [Determination of non-specific organic matter]. Rozbory vôd. Použitie pri riešeni úlohy "Pomalá filtrácia - inovácia a modernizácia prevádzky z pohľadu zvýšenia účinnosti odstraňovania organického znečistenia". Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1994.

 • BRTKO, J. - BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. - ŠUSTER, L.: Odstraňovanie metánu pri úprave pitnej vody. Výskyt metánu v podzemných vodách. Odstraňovanie metánu pri úprave pitných vôd. Aerácia vody. Biochemická oxidácia metánu. Chemická oxidácia metánu. In: Vodohospodársky spravodajca. Roč. 38, č. 8, 1995, s. 5-7.

 • MUNKA, K.: Optimalizácia a kontrola technológie odstraňovania striebra z odpadových vôd filmových laboratorií STF Bratislava - Koliba počas skúšobnej prevádzky. Výskumná správa. Bratislava, 1995.

 • BÜCHLEROVÁ, E. – ŠUSTER, L. – MUNKA, K: Výskyt prekurzorov THM vo vodárenských nádržiach a ich odstraňovanie v procese úprave. Zborník konferencie "Pitná voda z údolných nádrží". Tábor, 1995.

 • MUNKA, K.: Klasifikácia stupňa agresívnosti podzemnej vody zo stavebnej jamy paroplynového cyklu PC - 1 na betónové konštrukcie. Výskumná správa. Bratislava, 1996.

 • MUNKA, K.: Databáza - úpravne vody. Výskumná správa. Bratislava, 1996.

 • MUNKA, K.: Štandardný test potenciálnej tvorby bromoformu. In: Nové analytické metódy v chémii vody-HYDROCHÉMIA ´96. Zborník prednášok z 32. seminára, Bratislava, VÚVH, 1996, s.96-110.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. – ŠUSTER, L.: Výskyt dusíkatých látok vo vodách a ich odstraňovanie pri úprave pitných vôd. In: Sympózium – Ochrana a využívanie vodných zdrojov. Zborník referátov z 13.ročníka AGROFILM ´96, Bratislava, VÚVH, 1996, s.87-94.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Oxidačné procesy pri úprave vody. Prednáška pre vzdelávací kurz vodohospodárov II.stupeň. Bratislava, 1996.

 • MUNKA, K.: Posudok o kvalite pitnej vody v zariadení sociálnej starostlivosti MEREMA, Harmónia. Bratislava, VÚVH, 1996.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - OLEJKO, Š. – MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 15s.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiastkový projekt 02: Využitie biologickej nitrifikácie. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 7s., prílohy.

 • MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiastkový projekt 02 - Využitie biologickej nitrifikácie: Výstavba laboratórneho modelu pre biologickú nitrifikáciu. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 12s.

 • MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiastkový projekt 02 - Využitie biologickej nitrifikácie: Laboratórny výskum nitrifikácie. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 34s.

 • OLEJKO, Š. – MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiastkový projekt 03: Prevádzkové overenie biologických metód odstraňovania dusíkatých látok. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 10s.

 • OLEJKO, Š. – MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiastkový projekt 03: Prevádzkové overenie biologických metód odstraňovania dusíkatých látok: Výstavba poloprevádzkových zariadení. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 7s. + 11s., 4 obr.

 • MUNKA, K.: Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri úprave pitných vôd. Čiaskový projekt 03 – Prevádzkové overenie biologických metód odstraňovania dusíkatých látok: Poloprevádzkové overenie nitrifikácie. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 19s., obr., tabuľky.

 • MUNKA, K. – BÜCHLEROVÁ, E.: Chlórdioxid ako dezinfekčný prostriedok pri úprave pitných vôd. In: Hygienické zabezpečenie vody pri doprave v diaľkovodných a lokálnych systémoch. Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1997, s. 3-15.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E.: Odstraňovanie anorganických kontaminantov pri úprave pitných vôd biologickými procesmi. Metodika etapovej úlohy 02.02. VTP 2706 - Výskum a využívanie biotechnológií vo vodnom hospodárstve. Čiastková úloha 02: Procesy úpravy pitných vôd s využitím biotechnológií. Bratislava, VÚVH, 1997.

 • MUNKA, K. a kol.: Výskum upraviteľnosti pitnej vody a environmentálne aspekty vodných tokov. Čiastková úloha 02: Výskum procesov pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody. Etapa 02.03: Výskyt a odstraňovanie špecifického anorganického znečistenia zo zdrojov podzemných vôd. Metodika. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1997, 38 s.

 • MUNKA, K.: Posúdenie kvality vody z vrtov HG-47, HG-48 a technológie úpravy vody navrhnutej fy. Culligan Bratislava v lokalite Mlynská dolina. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1997.

 • MUNKA, K.: Zhodnotenie prevádzky inštalovaných UV žiaričov v úpravniach vody. Situačná správa o riešení úlohy k 31.12.1998. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1998, 3s.

 • MUNKA, K.: Zabezpečenie vhodného filtračného materiálu pre viacmateriálové filtre. Situačná správa o riešení úlohy k 31.12.1998. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1998, 3s.

 • MUNKA, K.: Overenie filtračného materiálu pre odmangánovanie vody. Situačná správa o riešení úlohy k 31.12.1998. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1998, 2s.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - OLEJKO, Š. - MUNKA, K. : Odstraňovanie dusíkatých látok z pitných vôd. In: Voda Zlín 1998. Sborník příspěvku II. mezinárodní konference. Zlín, 24.-26. března 1998, s.125-130.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. : Optimalizácia činnosti nitrifikačného reaktora. In: Aktuální otázky vodárenské biologie. Sborník semináře. Praha, 1998, s. 47-50.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. : Zmeny kvality vody pri doprave - informácia o výsledkoch výskumu. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 1998, s. 73-78.

 • MUNKA, K.: Identifikácia príčiny porúch vyhrievacích telies v konektomatoch na základe rozboru vody. Správa. Bratislava, VÚVH, 1998.

 • MUNKA, K. a kol.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej diaľkovodom Starina - Košice. Priebežná správa. Bratislava, VÚVH, 1998.

 • MUNKA, K.: Odborný posudok (vypracovaný pre BVaK - zaplavovanie suterénu hotela Tatra). Bratislava. VÚVH, 1998.

 • MUNKA, K. a kol.: Výskum upraviteľnosti pitnej vody a environmentálne aspekty vodných tokov. Čiastková úloha 02 – Výskum procesov pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody. Etapa 02.03 – Výskyt a odstraňovanie špecifického anorganického znečistenia zo zdrojov podzemných vôd. Metodika. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, (1997) 1999, 38s.

 • BÜCHLEROVÁ, E. – MUNKA, K. (spoluriešitelia ZAŤKO, Š. – KARÁCSONYOVÁ, M.) : Výskum upraviteľnosti pitnej vody a environmentálne aspekty vodných tokov. Čiastková úloha 02 – Výskum procesov pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody. Etapa 02.02 – Stabilita pitnej vody pri distribúcii. Záverečná správa etapy. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1999, 55s., graf. príloha.

 • MUNKA, K. (spoluriešitelia ZAŤKO, Š. – KARÁCSONYOVÁ, M.) : Výskum upraviteľnosti pitnej vody a environmentálne aspekty vodných tokov. Čiastková úloha 02 – Výskum procesov pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody. Etapa 02. 03 – Výskyt a odstraňovanie špecifického anorganického znečistenia zo zdrojov podzemných vôd. Záverečná správa etapy. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 1999, 48s., graf. a map. prílohy.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. – ZAŤKO, Š.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej diaľkovodom Starina - Košice. In: Voda Zlín 1999. Sborník příspěvku III. mezinárodní konference. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 1999. s. 25-29.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. – ZAŤKO, Ś: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej diaľkovodom Starina-Košice. In: Pitná voda 1999. Sborník konference, která je 5.pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice: W&ET Team, 1999. s. 253-258.

 • MUNKA, K. – BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. – ZAŤKO, Š.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej diaľkovodom Starina-Košice. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava: 1999, s. 60-66.

 • ČERMÁK, O. - OLEJKO, Š. – MUNKA, K.: Zvláštne spôsoby úpravy vody. - In: Verejné vodovody II. Zborník prednášok pre účastníkov seminára projektu Tempus 11049/96. Bratislava: Katedra zdravotného inžinierstva SvF STU, 1999, s. 43-52.

 • OLEJKO, Š. – MUNKA, K.: Removal of arsenic and antimony in drinking water treatment. Poster. World Water Congress, Buenos Aires, September 1999, 1 s.

 • MUNKA, K.: Identifikovanie príčiny korózie kondenzátorových trubiek absorbčného chladiča v objekte 532 - kompresorová a chladiaca stanica v EBO - V2 v Jaslovských Bohuniciach. Posudok. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Poloprevádzkové overenie magnetickej úpravy vody zariadením Hydromag DN 20. Vybrané výsledky z riešenia úlohy - Návrh technológie úpravy vody na zamedzenie tvorby inkrustácií v potrubiach odvádzajúcich banské vody z bani Cígeľ. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Posúdenie stavu chladiaceho okruhu lineárnych urýchľovačov z hľadiska kvality chladiacej vody a návrh opatrení na zlepšenie existujúceho stavu. Národný onkologický ústav. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Návrh technológie odstraňovania antimónu pri úprave vody a posúdenie možnosti jej využitia na odstraňovanie antimónu z vodných zdrojov SKV Dúbrava a Partizánska Ľupča. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Doplnok k správe - Návrh technológie odstraňovania antimónu pri úprave vody a posúdenie možnosti jej využitia na odstraňovanie antimónu z vodných zdrojov SKV Dúbrava a Partizánska Ľupča. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Informácia o poloprevádzkovom overení technológie na odstraňovanie antimónu z vodných zdrojov SKV Dúbrava. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Poloprevádzkové overenie technológie odstraňovania antimónu z vodných zdrojov SKV Dúbrava. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Návrh technológie úpravy vody na zamedzenie tvorby inkrustácií v potrubiach odvádzajúcich banské vody v bani Cígeľ. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Návrh technológie úpravy vody pre vodárenskú nádrž Hronček. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Monitorovanie výskytu ťažkých kovov v zdrojoch vôd na Slovensku - návrh technológie ich odstraňovania. Časť: Odber a rozbor vzoriek vody z lokality Pohronský Bukovec a Jasenie. Koagulačné skúšky. Úloha zo ŠVF SR. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Monitorovanie výskytu ťažkých kovov v zdrojoch pitných vôd na Slovensku - návrh technológie ich odstraňovania. Časť: Odber a rozbor vzoriek vody z ÚV Bukovec. Koagulačné skúšky. Úloha zo ŠVF SR. Bratislava, VÚVH, 1999.

 • MUNKA, K.: Odstraňovanie radónu a celkovej objemovej aktivity alfa zo zdrojov vody zásobujúcich Istebné. Záverečná správa. Bratislava, VÚVH, 2000.

 • MUNKA, K.: Ponuka návrhu technológie úpravy vody na odstraňovanie antimónu z vodných zdrojov SKV Dúbrava a Partizánska Ľupča. Bratislava, VÚVH, 2000.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. – ZAŤKO, Š.: Vplyv optimalizácie technológie úpravy vody na agresívne vlastnosti vody dopravovanej diaľkovodom Starina - Košice. In: Voda Zlín 2000. Sborník příspěvku IV. mezinárodní konference. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2000. s. 130-136.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - OLEJKO, Š.: Nové úlohy pri zabezpečovaní kvality pitnej vody. Vodohospodársky spravodajca, 43, 2000, č. 3, s.14-15.

 • MUNKA, K.: Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave. Čiastková úloha 01– Fyzikálno-chemické faktory zmeny kvality vody pri doprave. Etapa 01.01- Výskum fyzikálno-chemických zmien kvality vody pri doprave. Metodika. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 2000, 48 s.

 • MUNKA, K.: Využitie autotrofnej nitrifikácie na úpravu pitných vôd. Písomná práca k doktorandskému minimu. Bratislava, VÚVH, 2000.

 • LIBOVIČ, M. - MUNKA, K.: Skúsenosti s prevádzkovaním distribučnej siete úpravne vody Kúty-Šaštín-Gbely z hľadiska požiadaviek na kvalitu vody dopravovanej potrubím. In: Voda Zlín 2001. Sborník příspěvků V. mezinárodní konference. Zlín, 28.-29. března 2001. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2001, s. 47-53.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. : Zabezpečenie kvality pitnej vody v diaľkovode Nová Bystrica - Čadca - Žilina, priebežné výsledky a ich hodnotenie. In: Pitná voda 2001. Sborník konference. 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice, W&ET Team, 2001, s. 223-228.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, H. - KARÁCSONYOVÁ, M. – OLEJKO, Š.: Optimizing the Treatment Technology for Reducing of Corrosive Properties of Distributed Water. In: International Conference "Water is life - take care of it" on the occasion of the 50th Anniversary WRI establishment. Proceedings. 17-19 September 2001, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Water Research Institute, 2001, s. 215-218.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. - ZAJÍCOVÁ, H.: Prevention of Undesirable Water Quality Changes In a Long-distance Distribution System. In: IWA 2nd World Water Congress. Efficient Water Management - Making it Happen. Preprints (Abstracts). Berlin, 15-19 October 2001, London: IWA, 2001, s. 161.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - OLEJKO, Š.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej v SKV Nová Bystrica - Čadca – Žilina. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2001, Bratislava: MP SR, 2001, s. 41-46.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - TÓTHOVÁ, L. - MUNKA, K.: Hydraulické posúdenie SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina z hľadiska možných zmien kvality vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2001, Bratislava: MP SR, 2001, s. 47-53.

 • KARÁCSONYOVÁ, M. - BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. - PIATRIK, M.: Výsledky zo sledovania biologickej stability vody v SKV Nová Bystrica – Čadca – Žilina. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2001, Bratislava: MP SR, 2001, s. 55-61.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. – OLEJKO, Š.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej v SKV Nová Bystrica - Čadca – Žilina. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2002. Sborník z 18. semináře. Praha, 6.-7. února 2002, Praha: VŠCHT, 2002. s. 64-68.

 • KARÁCSONYOVÁ, M. - BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Sledovanie biologicky degradovateľného organického uhlíka na SKV Nová Bystrica - Čadca – Žilina. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2002. Sborník z 18. semináře. Praha, 6.-7. února 2002, Praha: VŠCHT, 2002. s. 69-73.

 • MUNKA K.: Analýza 40 % roztoku chloridu železitého a posúdenie jeho použitia na úpravu vody. Posudok, Bratislava, VÚVH, 2002.

 • MUNKA K.: Hodnotenie agresívnych vlastností vody v spotrebisku Jarabá. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 2002, s.19.

 • BÜCHLEROVÁ E. – MUNKA K. – KOLOŽVÁRIOVÁ M.: Implementácia európskej Smernice 98/83/EC o pitnej vode na Slovensku. Správa. Bratislava, VÚVH, 2002.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - OLEJKO, Š. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Agresivita vody zdravotne zabezpečenej chlórdioxidom v SKV Nová Bystrica-Čadca-Žilina. In: Voda Zlín 2002. Sborník příspěvků VI. mezinárodní konference. Zlín, 26.-27. března 2002, Zlín: Vodovody a kanalizace, a.s., 2002, s. 115-119.

 • MUNKA K.: Laboratórne technologické skúšky odstraňovania antimónu z Kvačkajovského potoka v Krpáčove. Výskumná správa. Bratislava, VÚVH, 2002, s.23.

 • MUNKA, K.: Vplyv zdravotného zabezpečenia vody chlórdioxidom na stabilizáciu vody pri doprave. In: UV žiarenie a chlórdioxid vo vodohospodárskych prevádzkach. Zborník prednášok. Trenčianske Teplice 4.-5. jún 2002. Bratislava: Hydrotechnológia s.r.o., 2002, s. 38-44.

 • MUNKA, K.: Agresivita vody zdravotne zabezpečenej chlórdioxidom v sledovaných skupinových vodovodoch. In: UV žiarenie a chlórdioxid vo vodohospodárskych prevádzkach. Zborník prednášok. Trenčianske Teplice 4.-5. jún 2002. Bratislava: Hydrotechnológia s.r.o., 2002, s. 78-85.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody dopravovanej v SKV Hriňová-Kopáň-Ľuboreč-Poltár s vetvou na Detvu. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2002. Bratislava: 2002, s. 159-164.

 • MUNKA K.: Riešenie úlohy technickej normalizácie a vypracovanie STN 75 7151 Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím. Revízia STN 83 0615. Bratislava, VÚVH, 2002, s.45.

 • KARÁCSONYOVÁ, M. - BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Výsledky zo sledovania biologicky degradovateľného organického uhlíka na skupinovom vodovode Hriňová-Kopáň-Poltár-Ľuboreč s vetvou na Detvu. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2002. Bratislava: 2002, s. 169-175.

 • MUNKA, K.: Agresivita vôd v sledovaných skupinových vodovodoch. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2003. Sborník z 19. semináře. Praha, 5.-6. února 2003. Praha: VŠCHT, 2003. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2003. s. 83-90.

 • MUNKA, K.: Postup na overenie použitia chlórdioxidu na zdravotné zabezpečenie vody. In: Voda Zlín 2003. Sborník příspěvků VII. mezinárodní konference. Zlín, 26.-27. března 2003 Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2003. s. 97-103.

 • MUNKA, K.: Chemická stabilita pitnej vody ako prevencia proti korozívnym prejavom počas dopravy vody – metódy hodnotenia a spôsoby dosiahnutia. In: Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave. Odborný seminár k prezentácii výsledkov riešenia úlohy RVT 27-35. Bratislava, 29. apríl 2003. [CD-Rom]. Bratislava: VÚVH, 2003. 45 s.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Problematika zabezpečenia kvality pitnej vody pri doprave. In: AQUA 2003. Zborník prác z vedecko odbornej konferencie. Nové poznatky a skúsenosti z projektovania, prevádzky a údržby zdravotno-technických zariadení. Trenčín, jún 2003. Bratislava: MŽP SR, 2003. Bratislava: Stavebná fakulta STU - Katedra zdravotného inžinierstva, 2003. s. 75-83.

 • MUNKA, K. - OLEJKO, Š. - GAJDOŠ, Ľ.: Odstraňovanie antimónu pri zabezpečení kvality pitnej vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2003. Bratislava: 2003. s. 80-85.

 • MUNKA, K.: Vedľajšie produkty dezinfekcie vody chlórdioxidom. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2003. Bratislava: 2003. s. 148-153.

 • MUNKA, K. - OLEJKO, Š. - GAJDOŠ, Ľ.: Odstraňovanie antimónu pri úprave pitných vôd. In: 35. Konferencia vodohospodárov v priemysle s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok. Piešťany, november 2003. Bratislava: Katedra zdravotného inžinierstva SvF STU, 2003. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2003. s. 193-201.

 • MUNKA, K. - OLEJKO, Š. - GAJDOŠ, Ľ.: Odstraňovanie antimónu pri zabezpečení kvality pitnej vody. In: Voda Zlín 2004. Sborník příspěvků VIII. Mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 17.-18.3.2004. Zlín: Vodovody a kanalizace, a.s., 2004. s. 63-67.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Problematika zmien kvality pitnej vody pri doprave. In: Pitná voda 2004. Sborník konference. 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží: 7.6.-10.6. 2004 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 2004. s. 145-150.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - ROŠKO, V. - DUNAJ, J.: Vplyv optimalizácie technológie úpravy vody v ÚV Stakčín na agresívne vlastnosti vody dopravovanej diaľkovodom Starina-Košice. In: Vodní hospodářství, 2004, roč. 54, č. 7, s. 215-218.

 • MUNKA, K.: Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vody na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 6.-7.10.2004. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, 2004. s. 101-107.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ.: Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vody na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou. In: Voda Zlín 2005. Sborník příspěvků IX. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 7.-8.4.2005. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2005. s. 85-90.

 • BRTKO, J. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Použitie ozonizácie a UV žiarenia pri úprave vody v SR. In: Biologické a chemické procesy vo vodárenských tokoch a nádržiach, perspektívne technológie úpravy a dezinfekcie vody. Zborník prednášok. Trenčianske Teplice, 12.-13. apríl 2005. Prednáška č. 16 [CD-ROM]. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2005. 11 s.

 • MUNKA, K. - BŰCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ.: Technologické možnosti úpravy vody v krízových situáciách. In: AQUA 2005. Zborník prác z vedecko -odbornej konferencie. Zásobovanie vodou v havarijných a krízových situáciách. Trenčín, jún 2005. Bratislava: MŽP SR, Stavebná fakulta - Katedra zdravotného inžinierstva, 2005. s. 73-80.

 • VIŠACKÝ, V. - MUNKA, K. - RUŽIČKA, J.: Použitie membránovej filtrácie pri zabezpečení pitnej vody v krízovej situácii. In: AQUA 2005. Zborník prác z vedecko - odbornej konferencie. Zásobovanie vodou v havarijných a krízových situáciách. Trenčín, jún 2005. Bratislava, MŽP SR, Stavebná fakulta - Katedra zdravotného inžinierstva, 2005. s. 81-87.

 • MUNKA, K. - GAJDOŠ, Ľ.: Overenie účinnosti filtračného média na báze chemicky modifikovaného prírodného zeolitu Klinopur-Mn pri úprave vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 12.-13.10.2005. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2005. s.107-113.

 • MUNKA, K. - GAJDOŠ, Ľ. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Laboratórne skúšky overovania stability chlórdioxidu na dezinfekciu vody v ÚV Stakčín. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 12.-13.10.2005. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2005. s. 133-141.

 • KRIŠ, J. - MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ.: Chlorine Dioxide Disinfection By-products in the Nová Bystrica-Čadca-Žilina Long Distance Water Supply System. In: IWA - ASPIRE Conference & Exhibition. Abstracts. 10th-15th July 2005. Singapore. IWA, 2005. 1 s.

 • KRIŠ, J. - MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - ROŠKO, V. - DUNAJ, J.: Effect of Water Treatment Technology Optimization at the Stakčín WTP on Agressive Properties of Water Distributed by the Starina-Košice Long-distance Distribution System. In: IWA - ASPIRE Conference & Exhibition. Abstracts. 10th-15th July 2005. Singapore. IWA, 2005. 1 s.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K.: Posúdenie zmeny zdravotného zabezpečenia vody chlórom na dezinfekciu vody chlórdioxidom v prevádzke VS Starina-Košice. In: Dezinfekce vody v praxi. Sborník příspěvků semináře. Hotel Hejtmanský dvůr, 8. 9. 2005, Česká republika. Praha: Aquion, s.r.o., 2005. s. 41-48.

 • MUNKA, K: Odstraňovanie radónu pri úprave vody. In: 37. Konferencia vodohospodárov v priemysle s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok. Liptovský Ján, november 2005. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU, Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2005. s. 129-138.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K.: Plány bezpečnosti pitnej vody - nový prístup v manažmente zásobovania pitnou vodou. In: Vodovody, kanalizácie a alternatívne zdroje energie (Malé vodné diela a alternatívne zdroje energie). Zborník zo 4. ročníka konferencie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Košice, Dom techniky ZSVTS, 30.11.-1.12.2005. Košice: Dom techniky ZSVTS spol. s r.o., 2005. s. 52-55.

 • ABAFFY, D. - MUNKA, K.: Tri otázky pre ... In: Visions, 2006, roč. 1, č. 2, s. 25.

 • MUNKA, K. - TÓTHOVÁ, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Vykazovanie strát vody vo vodovodných systémoch - časť 1. Metodika vykazovania strát vody v distribučných systémoch podľa IWA. In: Vodohospodársky spravodajca, 2006, roč. 49, č. 5-6, s. 30-33.

 • TÓTHOVÁ, K. - DUBOVÁ, V. - KRIŠ, J. - MUNKA, K.: Hodnotenie vodovodných systémov v SR so zameraním na stratovosť vody. In: Voda Zlín 2006. Sborník příspěvků X. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 16.-17.3.2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 11-18.

 • MUNKA, K. - GAJDOŠ, Ľ. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Posúdenie zmeny dezinfekcie vody chlórom na chlórdioxid v prevádzke VS Starina – Košice. In: Voda Zlín 2006. Sborník příspěvků X. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 16.-17.3.2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 79-85.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Bilancia vody a vykazovanie strát vody vo vodovodných systémoch. In: Straty vody vo vodovodných systémoch. Zborník odborných prác z konferencie. Stará Lesná, 3.-4. máj 2006. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2006. s. 3-10.

 • TÓTHOVÁ, K. - DUBOVÁ, V. - MUNKA, K.: Hodnotenie vodovodných systémov v SR so zameraním na straty vody. In: Straty vody vo vodovodných systémoch. Zborník odborných prác z konferencie. Stará Lesná, 3.-4. máj 2006. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2006. • s. 11-18.

 • TÓTHOVÁ, K. - MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Vykazovanie strát vody vo vodovodných systémoch - časť 2. Návrh bilancie vody vo verejných vodovodoch na Slovensku. In: Vodohospodársky spravodajca, 2006, roč. 49, č. 7-8, s. 12-15.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - GAJDOŠ, Ľ. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Plány bezpečnosti pitnej vody - nový prístup v manažmente zásobovania pitnou vodou. In: Smerom k integrovanému manažmentu povodia. Konzultácia medzinárodných expertov s konferenciou pod záštitou ministra životného prostredia SR pri príležitosti 55. výročia vzniku VÚVH. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Častá-Papiernička, 29.5.-2.6.2006. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2006. s. 133-136.

 • KRIŠ, J. - MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ.: Chlorine Dioxide Disinfection By-Products in the Nová Bystrica-Čadca-Žilina. In: Smerom k integrovanému manažmentu povodia. Konzultácia medzinárodných expertov s konferenciou pod záštitou ministra životného prostredia SR pri príležitosti 55. výročia vzniku VÚVH. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Častá-Papiernička, 29.5.-2.6.2006. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2006. s. 223-230.

 • GAJDOŠ, Ľ. - KARÁCSONYOVÁ, M. - MUNKA, K.: Sledovanie stability chlórdioxidu v SKV Nová Bystrica-Čadca-Žilina. In: Pitná voda 2006. Sborník konference. 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, 5.6.-8.6. 2006. České Budějovice: W&ET Team, 2006. s. 95-100.

 • MUNKA, K. - VARGA, S.: Odstraňovanie radónu pri úprave vody. In: Pitná voda 2006. Sborník konference. 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, 5.6.-8.6. 2006. České Budějovice: W&ET Team, 2006. s. 223-228.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Sledovanie vplyvu oxidu chloričitého a chloritanov na inkrusty. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 3.-4.10.2006. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, 2006. s. 81-88.

 • ILAVSKÝ, J. - BARLOKOVÁ, D. - MUNKA, K.: Porovnanie sorpčných materiálov GEH a Bayoxide E33 pri odstraňovaní antimónu z vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 3.-4.10.2006. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, 2006. s. 245-250.

 • MUNKA, K. - VRŠKOVÁ, M. - VARGA, S.: Odstraňovanie radónu pri úprave vody. In: Voda Zlín 2007. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 15.-16.3.2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 63-68.

 • BARLOKOVÁ, D. - ILAVSKÝ, J. - MUNKA, K.: Porovnanie sorpčných materiálov GEH a Bayoxide E33 pri odstraňovaní antimónu z vody. In: Voda Zlín 2007. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 15.-16.3.2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 187-192.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Vplyv oxidu chloričitého a chloritanov na inkrusty skupinového vodovodu. In: Vodohospodársky spravodajca, 2007, roč. 50, č. 1-2, s. 18-21.

 • BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M. - MUNKA, K.: Plány bezpečnosti pitnej vody. In: Vodohospodársky spravodajca, 2007, roč. 50, č. 3-4, s. 16-18.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K. - KARASCONYOVÁ, M. - DERCO, J.: Aplikácia oxidu chloričitého ako dezinfekčného činidla na úpravu vody. In: Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 6, s. 480-485. ISSN 0009-2770.

 • ILAVSKÝ, J. - BARLOKOVÁ, D. - MUNKA, K.: Odstraňovanie ťažkých kovov z vody sorpčnými materiálmi. In: Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 8, s. 301-303. ISSN 1211-0760.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E.: Technologické možnosti rôznych typov nitrifikačných reaktorov pri úprave vody. In: Pitná voda. Zborník prednášok z 10. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 9.-11. október 2007. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2007. s. 267-274.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Vplyv spôsobu prípravy oxidu chloričitého na jeho stabilitu vo vode. In: Pitná voda. Zborník prednášok z 10. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 9.-11. október 2007. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2007. s. 297-304.

 • ILAVSKÝ, J. - BARLOKOVÁ, D. - MUNKA, K.: Odstraňovanie antimónu z vody. In: Pitná voda. Zborník prednášok z 10. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 9.-11. október 2007. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2007. s. 337-340.

 • ILAVSKÝ, J. - BARLOKOVÁ, D. - MUNKA, K.: Heavy metals in water – health risk and removal by sorption materials (abstrakt). In: Water Management and Hydraulic Engineering. Proceedings of 10th International Symposium, 4-9.9.2007, Šibenik, Croatia. Zagreb: Faculty of Civil Engineering, 2007. 1 p. ISBN 978-953-6272-22-8.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ. - BÜCHLEROVÁ, E.: Stabilita chlórdioxidu a tvorba chloritanov pri dezinfekcii vody v závislosti od spôsobu výroby chlórdioxidu. In: Voda Zlín 2008. Sborník příspěvků XII. Mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 13.-14.3.2008. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2008. s. 71-76. ISBN: 978-80-254-1348-7.

 • MUNKA, K. - KÁRACSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ. - BÜCHLEROVÁ, E.: Stabilita, agresivita a vedľajšie produkty chlórdioxidu pri dezinfekcii vody vo vybraných verejných vodovodoch v SR. In: Dezinfekcia a zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Zborník prednášok z pracovného seminára. Tatranská Štrba, 8.-9. apríl 2008. Bratislava: Asociácia vodárenských spoločností, 2008. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2008. s. 21-30.

 • BRTKO, J. - MUNKA, K.: Možnosti využitia ozónu pri zdravotnom zabezpečení vody. In: Dezinfekcia a zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Zborník prednášok z pracovného seminára. Tatranská Štrba, 8.-9. apríl 2008. Bratislava: Asociácia vodárenských spoločností, 2008. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2008. 4 s.

 • GAJDOŠ, Ľ. - MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Hodnotenie vplyvu spôsobu prípravy oxidu chloričitého na jeho stabilitu vo vode. In: Vodní hospodářství. 20098, roč. 58, č. 1, s. 4-7. ISSN 1211-0760.

 • MUNKA, K. - GAJDOŠ, Ľ. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Odstraňovanie antimónu v procese čírenia pri úprave vody. In: In: Pitná voda 2008. Sborník konference. 9. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, 2.6.-5.6. 2008. České Budějovice: W&ET Team, 2008. s. 201-206. ISBN 978-80-254-2034-8.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ. - BÜCHLEROVÁ, E.: Stability of Chlorine Dioxide and Formation of Chlorites in Water. In: IWA World Water Congress and Exhibition. Abstracts. Vienna, Austria, 7-12 September 2008. London: IWA, 2008. p. 223-224.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - GAJDOŠ, Ľ. - BÜCHLEROVÁ, E.: Stability of Chlorine Dioxide and Formation of Chlorites in Water in Relation to the Chlorine Dioxide Production Proces. In: IWA World Water Congress and Exhibition. Proceedings. Vienna, Austria, 7-12 September 2008 [CD-ROM]. London: IWA, 2008. 7 p.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Plány bezpečnosti pitnej vody - aktuálna požiadavka dneška. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z XI. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 7.-8. október 2008. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2008. s. 21-28. ISBN 978-80-969974-0-4.

 • MUNKA, K. - HELIA, P.: Modelové a laboratórne skúšky rekarbonizácie vody v ÚV Hriňová. In: Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam. Projekt č. 8049 MŽP-VS1. Záverečná konferencia. Zborník. Senec, 28.-29.10.2008. Bratislava: Centire, 2008. 15 s.

 • MUNKA, K. - BÜCHLEROVÁ, E. - KARÁCSONYOVÁ, M.: Plány bezpečnosti pitnej vody. In: Vodovody, kanalizácie, odpady. Malé vodné diela. Alternatívne zdroje energie. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. 7. ročník odbornej konferencie. Liptovská Sielnica, 12.-14.11.2008 [CD-ROM]. Košice: ELSEWA s.r.o., 2008. 5 s.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - VARGA, S.: Odstraňovanie nepolárnych extrahovateľných látok aeráciou, alkalizáciou a ozonizáciou pri úprave vody. In: Voda Zlín 2009. Sborník příspěvků XIII. mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín, 12.-13.3. 2009. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 91-96. ISBN 978-80-254-3935-7.

 • MUNKA, K. - KARÁSCONYOVÁ, M. - VARGA, S.: Hodnotenie agresivity vody vo vzťahu k potrubným rozvodom. In: Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov - plyn, voda, ropa. Zborník prednášok z odborného seminára. Žilina, 22.4.-23.4.2009 [CD-ROM]. Žilina: 2009. 53 snímok.

 • MUNKA, K.: Trendy v úprave vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z XII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 7.-8. október 2009. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 21-28. ISBN 978-80-969974-2-8.

 • MUNKA, K. - KARÁCSONYOVÁ, M. - VARGA, S.: Laboratórne skúšky odstraňovania nepolárnych extrahovateľných látok aeráciou, alkalizáciou a ozonizáciou vody v ÚV Boťany. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z XII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 7.-8. október 2009. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 99-106. ISBN 978-80-969974-2-8.

 • MUNKA, K. - VIŠACKÝ, V.: Trendy v úprave vody. In: Vodohospodársky spravodajca, • 2009, roč. 52, č. 11-12, s. 24-27. ISSN 0322-886X.

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz