Dolejš, Petr

Profesní zaměření - procesy agregace a separace nečistot při úpravě vody (koagulace, míchání, flotace, filtrace, oxidace, sorpce), huminové látky, výskyt a separace nebezpečných patogenních prvoků Cryptosporidium a Giardia, laboratorní a poloprovozní modelování procesů úpravy, membránové procesy, technologické audity úpraven vody.

Kontakt: petr.dolejszavinacwet-team.cz

Publikace v domácích časopisech a sbornících

 • Dolejš P.: Grafická a numerická metoda stanovení saprobity. Vodní hospodářství, B, 24, 268-273 (1974).

 • Dolejš P., Palatý J.: Amperometrické stanovení kysličníků dusíku v ovzduší. Vodní hospodářství B, Ochrana ovzduší 8, 121-123 (1976).

 • Dohányos M., Dolejš P., Grau P.: Stanovení filtračního odporu kalů metodou CST. Vodní hospodářství B, 26, 265-268 (1976).

 • Dolejš P., Palatý J., Prusík B.: Coulometrické stanovení kysličníků dusíku a ozónu v ovzduší. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, Addenum No.1, IHE, Praha 1979.

 • Strnadová N., Mach M., Grau P., Chlebková E., Hucko P., Dolejš P.: Studie dalšího využití Vltavy a Jizery jako zdrojů pitné vody. Sborník VŠCHT FTPV, F24, 205-233 (1981).

 • Dolejš P.: Experimentální stanovení rychlostního gradientu pomocí tenzometrického dynamometru. Sborník konference "Voda ‘81", 87-91. ČSVTS, Karlovy Vary 1981.

 • Dolejš P.: Spektrofotometrické stanovení barvy huminových vod. Sborník konference "Hydrochémia ‘83", 361-370. ČSVTS VÚVH Bratislava 1983.

 • Dolejš P.: Laboratorní test pro stanovení separovatelnosti organických látek koagulací. Sborník konference "Hydrobiologie a kvalita vody údolních nádrží", 210-215. JčBC ČSAV a ČSVTS JiVaK, České Budějovice 1984.

 • Kubelková E., Dolejš P.: Ekonomické hodnocení vlivů hnojení na kvalitu vody. Sborník konference "Hydrobiologie a kvalita vody údolních nádrží", 177-185. JčBC ČSAV a ČSVTS JiVaK, České Budějovice 1984.

 • Dolejš P.: pH-metr s hloubkovou sondou. Sborník VII konference ČS limnologické společnosti, ČSLS, Nitra 1985.

 • Dolejš P.: Možnosti použití částečně neutralizovaného koagulantu při úpravě pitné vody. Sborník konference "Metody úpravy pitné vody", 23-30. ČSVTS Hydroprojekt, Č. Budějovice 1985.

 • Dolejš P., Jindra J.: Použití částečně neutralizovaného síranu hlinitého při úpravě vod. Vodní hospodářství B, 36, 91-96 (1986).

 • Dolejš P.: Studium kinetiky koagulace pomocí centrifugace. Sborník konference "Moderní metody úpravy vody", 291-298. ČSVTS Příbram 1987.

 • Dolejš P. Hejzlar J.: Prostorové rozložení rozpuštěných organických látek v údolní nádrži Římov a jejich separovatelnost koagulací. Sborník konference "Aktuální otázky vodárenské biologie", 41-52. ČSVTS MLVH ČR, Praha 1987.

 • Dolejš P.: Od limnologie k pitné vodě, aneb patří upravitelnost k parametrům kvality surové vody? Sborník VIII konference ČS limnologické společnosti, 250-253. ČSLS, Chlum u Třeboně 1988.

 • Dolejš P.: Kvalita vody v hlubokých údolních nádržích vzhledem k jejich funkci jako zdrojů pitné vody. Sborník konference "Zlepšování provozu vodárenských zařízení", 129-143. ČSVTS HDP, Č. Budějovice 1988.

 • Dolejš P.: Vliv řasy Scenedesmus quadricauda a typu hlinitého koagulantu na separovatelnost huminových látek a optimální dávku koagulantu. Sborník konference "Aktuální otázky vodárenské biologie", 14-30. ČSVTS MLVH, Praha 1988.

 • Hejzlar J., Dolejš P.: Vliv odtokového režimu v nádrži Římov na kvalitu vody. Sborník konference "Aktuální otázky vodárenské biologie", 4-19. ČSVTS MLVH, Praha 1989.

 • Dolejš P.: Voda v životním prostředí - iracionální ekonomické vztahy jako překážka ekologické syntézy. Sborník mezinárodní konference "Metody ekologických analýz a syntéz", 243-256. ČSAV, Č. Budějovice 1989.

 • Dolejš P.: Vzájemné srovnání různých metod stanovení optimálních dávek koagulantu. Sborník mezinárodní konference "Moderní metody úpravy vody", s. 331-341. ČSVTS, Příbram 1990.

 • Dolejš P.: Principy trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k zásobování pitnou vodou v Československu. Sborník konference "Strategie trvale udržitelného rozvoje", část 1, 59-64. SZN Praha 1990.

 • Dolejš P.: Nádrže jako zdroj pitné vody - úvod tématu. Sborník konference "Nádrže jako zdroj pitné vody", 5-6. ČSVTS, Č. Budějovice 1990.

 • Hejzlar J., Dolejš P.: Vertikální distribuce přítoku v nádrži Římov jako výsledek teplotních změn přítoku. Sborník konference "Nádrže jako zdroj pitné vody 1990", 62-68. ČSVTS, Č. Budějovice 1990.

 • Dolejš P., Janda V.: Chemické metody úpravy vody a čištění odpadních vod. Sborník mezinárodního semináře "Chemické metody úpravy vody a čištění odpadních vod - zkušenosti ze Švédska, Finska a Dánska", 4-8. ČSVTS, Praha 1991.

 • Michek V., Dolejš P., Janda V., Moravec J., Pokorný B., Rudovský J.: Stanovisko pracovní skupiny ČS asociace vodárenských expertů k zařízením pro dodatečnou úpravu pitné vody. Sborník konference "Aktuální otázky vodárenské biologie", ČSVTS MŽP, Praha 1992.

 • Dolejš P., O'Melia C.R.: Od vodárenských filtrů k povodí - vlivy na kvalitu pitné vody. Sborník konference "Pitná voda z údolních nádrží 1992", 86-93. W&ET Team, Č. Budějovice 1992.

 • Dolejš P.: Vodárenský výzkum a praxe v Severní Americe a Západní Evropě. Sborník mezinárodní konference AQUA – Příbram '93, s. 140-146. Inform-Consult-Aqua, Příbram 1993.

 • Dolejš P.: Zajímavosti prezentované na mezinárodním semináři „Nadějné technologie ve vodárenství“ v Kapském Městě, JAR. AQUA – Příbram 94 International, s. 131-141. Elefant Příbram, 1994.

 • Dolejš P.: Stanovení optimálních dávek při úpravě huminových vod koagulací. 1. Úvod a teorie. Vodní hospodářství - Ochrana ovzduší, 44, č. 3, s. 2-5 (1994).

 • Dolejš P.: Stanovení optimálních dávek při úpravě huminových vod koagulací. 2. Experimentální část. Vodní hospodářství - Ochrana ovzduší, 44, č. 7, s. 10-15 (1994).

 • Dolejš P.: Vliv teploty na koagulaci pří úpravě huminových vod. Sborník konference „Pitná voda z údolních nádrží 1995“, s. 68-75. W&ET Team, Č.Budějovice 1995.

 • Dolejš P., Janda V.: Nové postupy úpravy vody. Vodní hospodářství 46, č. 5, s.180-183. (1996).

 • Dolejš P.: Vliv provozního režimu pískové filtrace na separační účinnost a průběh filtračního cyklu. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, 27-31. ČVT VHS, Praha 1996.

 • Dolejš, P.: Současné poznatky o nebezpečných prvocích Cryptosporidium a Giardia významné pro vodárenskou praxi. Sborník přednášek konfernce VODA 1997, s. 100-105. VaK Zlín, 1997.

 • Hejzlar J., Komárková J., Porcalová P., Seďa J., Šimek K., Vyhnálek V., Dolejš P.: Vliv biomanipulace na strukturu planktonního společenstva a na úpravu vody koagulací. Vodní hospodářství 47, č. 7-8, 240-242 (1997).

 • Dolejš P., Kalousková N.: Úprava vody obsahující řasové toxiny. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s. 58-62. ČVT VHS, Praha 1997.

 • Dolejš P.: Budou mít i u nás informace odpovídající cenu? Vodní hospodářství 47, č. 9, (1997).

 • Dolejš P.: Sledování výskytu Giardia intestinalis a Cryptosporidium parvum ve zdrojích pitných vod. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s. 121-124. ČVT VHS, Praha 1998.

 • Machula T., Dolejš P.: Mezinárodní konference Cryptosporidium ve vodách 1997. Vodní hospodářství, 48, č. 4, s.78-81 (1998).

 • Dolejš P.: Kvalitní předprojektová příprava – nutná podmínka racionálních investic do technologií úpravy vody. Sborník II. mezinárodní konference Voda Zlín 1998, s. 43-48. VaK Zlín, Zlín 1998.

 • Kuchař M., Drbohlav J., Dolejš P., Pácalt F.: Rekonstrukce úpravny vody Meziboří. Sborník II. mezinárodní konference Voda Zlín 1998, s. 103-109. VaK Zlín, Zlín 1998.

 • Dolejš P.: Výzkum a inovační aplikace technologických stupňů šitých na míru konkrétní úpravně vody – příklad realizace unikátních filtrů se snižující se filtrační rychlostí. Sborník konference Rekonstrukce úpraven vody, s. 31-38. W&ET Team, Č.Budějovice 1998.

 • Dolejš P., Pácalt F. Kuchař M.: Filtry se snižující se filtrační rychlostí – uvedení do chodu a provozní výsledky na ÚV Meziboří. Sborník konference Rekonstrukce úpraven vody, s. 65-72. W&ET Team, Č.Budějovice 1998.

 • Dolejš P., Kalousková N., Machula T.: Zajímavé technologické aspekty rekonstrukce ÚV Troubky. Sborník konference Rekonstrukce úpraven vody, s. 101-108. W&ET Team, Č.Budějovice 1998.

 • Ditrich, O., Půžová, G., Dolejš, P., Machula, T.: Výskyt Cryptosporidium parvum ve vybraných zdrojích pitné vody. Sborník přednášek Slovenské a české parazitologické dny, Tále, s. 5., 1998.

 • Ditrich, O., Půžová, G., Dolejš, P., Machula, T.: Prvoci v pitných vodách a možnosti jejich stanovení. Sborník "Mikrobiologický rozbor vod za havarijních situací". Seminář Komise mikrobiologie vody Československé společnosti mikrobiologické, Velké Karlovice, 1998.

 • Ditrich, O., Půžová, G., Dolejš, P., Machula, T.: Parazitičtí prvoci v pitných vodách a jejich stanovení. Sborník přednášek Mikrobiologický rozbor vod za havarijních situací, Praha, s. 62-65, 1999.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G.: Odstraňování Cryptosporidium parvum a Giardia intestinalis při úpravě pitných vod. Sborník semináře "Aktuální otázky vodárenské biologie", s.78-82. ČVT VHS, Praha 1999.

 • Dolejš P., Tříska J.: Ozonizace organických mikropolutantů při úpravě pitné vody. Sborník III. mezinárodní konference Voda Zlín 1999, s. 101-106. VaK Zlín, Zlín 1999.

 • Kuchař M., Dolejš P., Rainiš L.: Výsledky cílené rekonstrukce ÚV Souš. Sborník konference „Pitná voda 1999“, s. 187-192. W&ET Team, Č.Budějovice 1999.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G.: Odstraňování Cryptosporidium parvum a Giardia intestinalis při úpravě pitných vod. SOVAK, 8, č. 4, s.17-19, 1999.

 • Dolejš P.: Úloha předprojektové přípravy pro technologicky kvalitní a ekonomicky racionální rekonstrukce úpraven. Sborník konference Rekonstrukce a doplnění technologie úpraven vod s opatřeními ve zdrojích, s 21-25. VAS, Brno 1999.

 • Dolejš P.: Možnosti vodárenských technologií při řešení problémů s kvalitou surové vody za extrémních podmínek, Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, 109-115. ČVT VHS, Praha 2000.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T.: Aktuální poznatky o vývoji problematiky Cryptosporidium sp. u nás a ve světe. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s.134-138. ČVT VHS, Praha 2000.

 • Dolejš P.: Předprojektová příprava a rekonstrukce úpraven vody. SOVAK, 9, č. 2, 11-13 (2000).

 • Dolejš P.: Možnosti vodárenských technologií při řešení problémů s extrémní kvalitou surové vody. SOVAK, 9, č. 6, 10-13 (2000).

 • Dolejš P.: Nové technologie a trendy ve vodárenství aneb Emerging Technologies IX. Vodní hospodářství 50, č. 5, 97 - 99 (2000).

 • Dolejš P.: Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka. Sborník IV. mezinárodní konference Voda Zlín 2000, s. 83-88. VaK Zlín, Zlín 2000.

 • Dolejš P.: Seminář AWWARF „Nové technologie ve vodárenství IX” . SOVAK, 9, č.10, s.26-28. (2000).

 • Dolejš P.: Technologický audit úpraven vody. Vodní hospodářství 51, č. 1, 8-10 (2001).

 • Dolejš P.: Využití počítačového modelování proudění kapalin v technologii úpravy vody. Vodní hospodářství 51, č. 1, 20 (2001).

 • Dolejš P., Tříska J.: Ozonizace organických mikropolutantů při úpravě podzemní vody. Vodní hospodářství, 51, č. 5, 124 – 126 (2001).

 • Dolejš P.: Integrovaná ochrana a využití vodních zdrojů (IWRM) a činnost Global Water Partnership (GWP). Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s.82-88. VŠCHT Praha, Praha 2001.

 • Dolejš P.: Možnosti technologie úpravy vody při odstraňování parazitických prvoků Cryptosporidium a Gairdia. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s.123-127. VŠCHT Praha, Praha 2001.

 • Dolejš P.: Využití technologického auditu pro optimalizaci provozu úpraven vody a manažerské rozhodování. Sborník V. mezinárodní konference Voda Zlín 2001, s. 77-84. VaK Zlín, Zlín 2001.

 • Drbohlav J., Dolejš P., Kuchař M.: Rekonstrukce úpravny vody Hradiště. Sborník V. mezinárodní konference Voda Zlín 2001, s. 91-96. VaK Zlín, Zlín 2001.

 • Dolejš P.: Principy integrované ochrany a využití vodních zdrojů (IWRM) jako základní myšlenka konferencí „Pitná voda“. Sborník konference „Pitná voda 2001“, s. 65-70. W&ET Team, Č.Budějovice 2001.

 • Paul J., Dolejš P.: ÚV Hvězdička – optimalizace technologie jednostupňové úpravy pro období zhoršené kvality surové vody. Sborník konference „Pitná voda 2001“, s. 91-96. W&ET Team, Č.Budějovice 2001.

 • Dolejš P., Nogová Z.: Upravitelnost směsí vod ze dvou povrchových zdrojů. Sborník konference „Pitná voda 2001“, s. 109-114. W&ET Team, Č.Budějovice 2001.

 • Dolejš P.: Nové technologie – užitečné hračky vyžadující kvalitní hráče. Sborník konference Využití nových technologií na úpravnách vod, s.9-12. VAS a.s. Brno, 2001.

 • Šašek J., Pumann P., Ditrich O., Dolejš P.: Clostridium perfringens – staronový indikátor kvality pitné vody. Sborník 22. kongresu Československé společnosti mikrobiologické „Zdravie a mikroorganizmy“. s. 26. Košice 2001.

 • Dolejš P.: Mezinárodní spolupráce ve vodním hospodářství a aktivity Global Water Partnership. Sborník konference Diskusní fórum 2001 - Voda pro příští generace, s. 30-36. ČVT VHS Praha, 2001.

 • Dolejš P.: Nové technologie – užitečné hračky vyžadující kvalitní hráče. Vodní hospodářství 52, č. 1, 6-7 (2002).

 • Dolejš P., Kalousková N., Nogová Z.: Využití membránových procesů při úpravě pitné vody. Sborník VI. mezinárodní konference Voda Zlín 2002, s. 109-114. VaK Zlín, Zlín 2002.

 • Dolejš P., Kalousková A,. Nogová Z.: Využití membránových procesů při úpravě pitné vody. SOVAK, 11, č. 7-8, 50–53, (2002).

 • Dolejš P.: Úloha a činnost světového partnerství pro vodu (GWP) v ČR. Ve sborníku semináře Dialog o vodě, zemědělské produkci a životním prostředí ve střední a východní Evropě. s. 5-8. ČVT VHS, Praha 2002.

 • Dolejš P.: Filtrace, praní filtrů a zafiltrování ve vztahu k celkové separační účinnosti. Sborník 19. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, s.68-72. VŠCHT Praha, Praha 2003.

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kalousková N.: Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných podmínkách provozu úpravny vody. Sborník VII. mezinárodní konference Voda Zlín 2003, s. 91-96. VaK Zlín, Zlín 2003.

 • Dolejš P.: Porozumění procesům – primární problém předprojektové přípravy i provozu. Sborník VIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2004, s. 87-91. VaK Zlín, Zlín 2004.

 • Dolejš P.: Cryptosporidium a Giardia – přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee. Sborník konference Vodárenská biologie 2004, s. 16-20. VŠCHT Praha, Praha 2004.

 • Dolejš P., Dobiáš P., Drda M., Svoboda M.: Membránová mikrofiltrace a její separační potenciál při úpravě pitné vody. Ve sborníku Aqua Magica č. 8, Membránové separační procesy – využití v technologii úpravy vody, s. 46-50. Hydroprojekt CZ, Praha 2004.

 • Dolejš P.: Vodárenský výzkum a inovace v Austrálii. Sborník konference „Pitná voda 2004“, s. 65-70. W&ET Team, Č.Budějovice 2004. (ISBN 80-239-2936-4)

 • Borovičková M., Dolejš P.: Zvýšení účinnosti agregace při úpravě huminových vod. Sborník konference „Pitná voda 2004“, s. 75-80. W&ET Team, Č.Budějovice 2004. (ISBN 80-239-2936-4)

 • Dobiáš P., Dolejš P., Drda M., Svoboda M.: Poloprovozní ověřování membránové mikrofiltrace pro úpravu huminových vod. Sborník konference „Pitná voda 2004“, s. 95-100. W&ET Team, Č.Budějovice 2004. (ISBN 80-239-2936-4)

 • Rulík M., Trulleyová Š., Dolejš P.: Změny BDOC v pitné vodě během její úpravy. Sborník konference „Pitná voda 2004“, s. 133-138. W&ET Team, Č.Budějovice 2004. (ISBN 80-239-2936-4)

 • Dolejš P.: Vodárenský výzkum a inovace v Austrálii. SOVAK, 13, č. 7-8, 211-213 (2004).

 • Dolejš P.: Cryptosporidium a Giardia – přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee. Vodní hospodářství 54, č. 9, 271-273 (2004).

 • Dolejš P.: Emerging Technologies – nové vodárenské technologie ze semináře AWWA Research Foundation. Sborník VIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2005, s. 19-24. VaK Zlín, Zlín 2005.

 • Dolejš P., Wanner J.: Volba odběrových a měřicích míst pro získávání dat k řízení moderních vodárenských a čistírenských technologií. Ve sborníku 1. konference Hydroanalytika 2005, Hradec Králové 20.-21.9.2005, s. 29-36. VŠCHT Praha, AČE ČR a CSlab s.r.o. (2005). (ISBN 80-239-5479-2)

 • Lelková E,. Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Použití koagulantu PAX-18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství 55, č. 9, 253-255 (2005).

 • Rulík M., Lelková E., Dolejš P., Hekera P.: PAX-18 – možný prostředek boje proti eutrofizaci vodárenských nádrží? Sborník konference Vodárenská biologie 2006, s. 70-73. Praha 31.1.-2.2.2006. VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o. Chrudim, Praha 2006. (ISBN 80-86832-17-1)

 • Dolejš P., Dobiáš P., Mazel L.: Provozní výsledky první vodárenské flotace v ČR realizované na ÚV Mostiště. Sborník konference Vodárenská biologie 2006, s. 92-97. Praha 31.1.-2.2.2006. VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o. Chrudim, Praha 2006. (ISBN 80-86832-17-1)

 • Dolejš P.: Návrhové parametry a separační účinnost flotace – ověření v provozu první vodárenské flotace v ČR na ÚV Mostiště. Sborník X. mezinárodní konference Voda Zlín 2006, s. 131-136. Zlínská vodárenská a.s., Zlín 2006. (ISBN 80-239-6523-9)

 • Dolejš P.: Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) pro úpravu pitné vody a její první provozní realizace v ČR. Vodní hospodářství 56, č. 4, s. 99-101 (2006).

 • Dolejš P.: Koncepce snížení koncentrace THM kombinací desinfekce upravené vody UV zářením a chloraminací. Sborník konference „Pitná voda 2006“, s. 73-78. W&ET Team, Č.Budějovice 2006. (ISBN 80-239-7113-1).

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kalousková N., Břízová E., Peterová I.: Rozklad oxidu chloričitého v upravené vodě. Sborník konference „Pitná voda 2006“, s. 101-106. W&ET Team, Č.Budějovice 2006. (ISBN 80-239-7113-1).

 • Borovičková M., Dolejš P.: Chitosan - alternativní přírodní koagulant pro úpravu vod. Sborník konference „Pitná voda 2006“, s. 159-164. W&ET Team, Č.Budějovice 2006. (ISBN 80-239-7113-1).

 • Dolejš P., Dobiáš P.: První výsledky z rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště. Sborník konference „Pitná voda 2006“, s. 183-188. W&ET Team, Č.Budějovice 2006. (ISBN 80-239-7113-1).

 • Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv filtrace aktivním uhlím na tvorbu THM v upravené vodě. Sborník konference „Pitná voda 2006“, s. 189-194. W&ET Team, Č.Budějovice 2006. (ISBN 80-239-7113-1).

 • Dolejš P., Vozobulová K.: Výsledky ročního provozu hygienického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje UV zářením bez doplňkové desinfekce chlórem. Sborník konference Vodárenská biologie 2007, s. 25-30. Praha 30.1.-31.1.2007. VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, Praha 2006. (ISBN 958-80-86832-23-4)

 • Dolejš P., Dobiáš P., Burianová J.: Analýza počtů a velikostní distribuce částic v technologii úpravy vody – příklady ze sledování flotace a filtrace. Sborník XI. mezinárodní konference Voda Zlín 2007, s. 81-86. Zlínská vodárenská a.s., Zlín 2007. (ISBN 978-80-239-8740-9)

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Využití počítačů částic v technologii úpravy vody. Vodní hospodářství 57, č. 4, s. 111-113 (2007).

 • Drbohlav J., Dolejš P.: Možnosti doplnění technologie úpravy vody o další technologické stupně – rekonstrukce úpravny vody III. Mlým a Jirkov. Sborník XII. mezinárodní konference Voda Zlín 2008, s. 87-93. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2008. (ISBN 978-80-254-1348-7)

 • Dolejš P.: Zavádění nových technologických procesů do úpraven pitné vody. Sborník XII. mezinárodní konference Voda Zlín 2008, s. 125-130. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2008. (ISBN 978-80-254-1348-7)

 • Bartoš L., Fedor F., Dolejš P.: Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny vody Hradiště. Sborník XII. mezinárodní konference Voda Zlín 2008, s. 137-142. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2008. (ISBN 978-80-254-1348-7)

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace léčiv podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 95-100. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace pesticidů podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 101-106. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Dolejš P., Dobiáš P., Baudišová D.: Změny koncentrace asimilovatelného organického uhlíku (AOC) podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 107-112. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Klímová Z., Dolejš P.: Odstraňování modelového zákalu chitosanem. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 213-218. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Poloprovozní experimenty s flotací (DAF) při vysokém povrchovém zatížení. Sborník XIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2009, s. 119-124. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2009. (ISBN 978-80-254- 3935-7).

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz