Dobiáš, Pavel

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kalousková N.: Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných podmínkách provozu úpravny vody. Sborník VII. mezinárodní konference Voda Zlín 2003, s. 91-96. VaK Zlín, Zlín 2003

 • Dobiáš P., Dolejš P., Drda M., Svoboda M.: Poloprovozní ověřování membránové mikrofiltrace pro úpravu huminových vod. Ve sborníku konference PITNÁ VODA 2004 č. 7, Pitná voda z údolních nádrží, ISBN 80 – 239 – 2936 – 4 , s. 95 – 100, Tábor 2004.

 • Dolejš P., Dobiáš P., Drda M., Svoboda M.: Membránová mikrofiltrace a její separační potenciál při úpravě pitné vody. Ve sborníku Aqua Magica č. 8, Membránové separační procesy a využití v technologii úpravy vody, s. 46 – 50. Hydroprojekt CZ, Praha 2004

 • Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Použití koagulantu PAX - 18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství č.9, 2005, ročník 55, str. 180 - 182.

 • Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv koagulantu PAX-18 na vodní sloupec a sediment hypertrofního rybníka. Sborník přednášek z konference Sedimenty vodných tokov a nadrží, s. 300-305. VÚVH Bratislava, 11-12.5. 2005

 • Dolejš P., Dobiáš P., Mazel L.: Provozní výsledky první vodárenské flotace v ČR realizované na ÚV Mostiště. In: Vodárenská biologie 2006, Praha 30.1. – 2.2. 2006, 2006, s. 183, ISBN 80-239-7113-1

 • Dobiáš P., Dolejš P., Kalousková N., Břízová E., Peterová I.: Rozklad oxidu chloričitého v upravené vodě In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 101 - 106. ISBN 80-239-7113-1.

 • Dobiáš P., Dolejš P.: První výsledky z rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 183 - 188. ISBN 80-239-7113-1.

 • Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv filtrace aktivním uhlím na tvorbu THM In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 189 - 194. ISBN 80-239-7113-1.

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Výsledky provozu rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště In: IX konferenci s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 173 - 180. Slovenský národný komitét IWA a SvF STU Bratislava 2006. Trenčianské Teplice 3.- 4. 10. 2006

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Využití počítačů částic v technologii úpravy vody, Vodní hospodářství, 4/2007, s. 111 – 113.

 • Dolejš P., Dobiáš P., Burianová J.: Analýza počtů a velikostní distribuce částic v technologii úpravy vody – příklady ze sledování flotace a filtrace, Sborník konference Voda Zlín 2007, VaK Zlín, Zlín 2007

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace léčiv podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 95-100. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace pesticidů podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 101-106. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • Dolejš P., Dobiáš P., Baudišová D.: Změny koncentrace asimilovatelného organického uhlíku (AOC) podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 107-112. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 • P. Dolejš, V. Kočí, P. Dobiáš, T. Ocelka, R. Grabic: Použití pasivního vzorkování pro sledování koncentrací mikropolutantů v surové a upravené pitné vodě. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 119-126. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2008.

 • Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P., Borovičková M., Poulíčková A.: The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fishpond. Fottea 8, No. 2, p. 147-154, 2008

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Poloprovozní experimenty s flotací (DAF) při vysokém povrchovém zatížení. Sborník XIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2009, s. 119-124. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2009. (ISBN 978-80-254- 3935-7).

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz